Sales Voorwaarden

 Artikel 1 - Préambule

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (of "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website Orthovitale.com (de "Website"), met uitsluiting van alle andere voorwaarden ( tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en wederzijds overeengekomen door de partijen).

De Website is eigendom van en wordt beheerd door ORTHOVITALE SRL met maatschappelijke zetel te Rue du Try Bara 1 - 1380 Lasne (België) en geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0754952780, en met het btw-nummer BE0754952780 (hierna "Wij" , "Onze", "Orthovitale").

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door online een bestelling te plaatsen, erkent de klant deze voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de website te hebben gelezen en verklaart hij uitdrukkelijk dat hij deze heeft aanvaard en wettelijk gebonden is aan deze voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de website. Bovendien stemt de Klant door het plaatsen van een Bestelling in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door ORTHOVITALE in overeenstemming met ons Privacybeleid. (Zie op de site.)

Deze website is geen medische site. De verstrekte informatie kan in geen geval het advies van een deskundige in de gezondheidszorg, bekend met dit onderwerp, vervangen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de producten die op deze website worden verkocht. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een ongepaste inname van het voedingssupplement.

Alle informatie op de Website is louter informatief.

 

Artikel 2 - Definities

De termen die in deze algemene voorwaarden of op de Orthovitale.com-website worden gebruikt, moeten als volgt worden begrepen:

Orthovitale.com: de website waarop de producten worden gepresenteerd en verkocht aan klanten. Alle domeinen (.be, .lu, .fr, .nl, ...) en gerelateerde URL's staan ​​vermeld onder de algemene naam Orthovitale.com.

Klant: elke handelsbekwame natuurlijke of rechtspersoon die een ​​bestelling voor (een) product (en) plaatst via de site Orthovitale.com.

Bestelling: verzoek tot afsluiting van een verkoopsovereenkomst, door de klant, tussen Orthovitale.com en de klant, met betrekking tot de producten gepresenteerd op de Website.

Productfiche: verwijst naar de informatie (tekst, foto's, grafieken, classificatiesysteem per sectie, video's, ...) met betrekking tot een product dat op de Website te koop wordt aangeboden. 


Producten: alle goederen die te koop worden aangeboden door de Vector van de Website.

Transactie: alle handelingen, beveiligde verwerkingen, autorisaties en overeenkomsten met betrekking tot de betaling van bestelde producten, met een bankkaart of elk ander virtueel betaalmiddel dat op de Website wordt aangeboden.

 

Artikel 3 - Wijzigingen van de voorwaarden

ORTHOVITALE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van de website, informatie of deze voorwaarden te wijzigen. Controleer de website regelmatig om op de hoogte te zijn van wijzigingen in deze voorwaarden. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn die welke op de Website staan ​​wanneer de Klant een Bestelling plaatst. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden zoals gewijzigd.

 

Artikel 4 - Onderwerp en klantregistratie

Orthovitale.com biedt voedingssupplementen online te koop aan.

De klant maakt verbinding met de Website en, door zijn winkelwagentje te vullen, plaatst hij een bestelling voor de producten die hij er heeft gekozen. Gekochte producten worden online betaald via één van de betaalmogelijkheden die op de Website worden aangeboden. Orthovitale.com bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail en de producten worden binnen een vastgelegde tijd aan de klant geleverd.

De Klant van de Website kan zich registreren door het online registratieformulier in te vullen. De registratie is persoonlijk. De Klant kan op elk moment zijn persoonlijke pagina wijzigen en zich terugtrekken uit de Website. De Klant moet dus zijn eigen persoonlijke pagina up-to-date houden.

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn paswoord. Deze informatie mag niet worden meegedeeld, of op een andere manier doorgegeven, aan derden.

 

Artikel 5 - Producten

Uitsluitend producten waarvoor een "productfiche" is gepubliceerd op de site Orthovitale.com kunnen worden verkocht.

 

Artikel 6 - Orde

Alle informatie die de Klant verstrekt tijdens het ingeven van de gegevens inherent aan zijn bestelling, is bindend. Orthovitale.com kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de Klant bij het ingeven van de gegevens van de ontvanger van de bestelling (met name leveringsadres en facturatieadres), noch voor vertragingen bij de levering, of de onmogelijkheid hiertoe, die deze fouten kunnen veroorzaken.

Automatische registratiesystemen vormen een bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

Na ontvangst van het bestelverzoek bevestigt Orthovitale.com de klant de acceptatie van zijn bestelling door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat laatstgenoemde heeft gecommuniceerd door zijn bestelling te registreren. De verkoop zal alleen worden afgesloten vanaf het versturen van de orderbevestiging.

In het algemeen en zonder noodzakelijke rechtvaardiging behoudt Orthovitale.com zich het recht voor om een ​​bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in het geval van een betalingsprobleem voor de betreffende bestelling of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Vrijwel alle producten zijn op voorraad. Indien het bestelde product niet (meer) direct leverbaar is, informeert Orthovitale.com de klant per e-mail over de levertijd. Indien de opgegeven termijn de klant niet bevredigt, kan hij ervoor kiezen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

Uitsluitend handelingsbekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

 

Artikel 7 - Prijs en betaling

De prijzen zijn aangeduid in Euro. De prijs vermeld op de productfiches is exclusief de transportkosten.

De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen alsook de BTW voor Europese landen. Deze prijs omvat de kostprijs van de producten, de kosten van administratie, verpakking en bewaring, en de transportkosten.

Orthovitale.com behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de orderinvoer.

De prijs van de producten is contant betaalbaar via één van de betaalmethoden die op de site worden aangeboden op de dag van het plaatsen van de bestelling.

De site biedt de volgende betalingsmethoden:

  • bankoverschrijving op aanvraag,
  • creditcard (VISA, MasterCard en American Express),
  • bancontact.

Bij het plaatsen van de bestelling kiest de klant een van de aangeboden betalingsmethoden.

Bij betaling per overschrijving wordt de bestelling in aanmerking genomen vanaf het moment dat het bedrag is overgeschreven op Orthovitale.com.

De overschrijving wordt gedaan op de bankrekening die op de Site wordt vermeld wanneer de bestelling is voltooid en vermeldt het bestelnummer als referentie.

Bij betaling met kredietkaart of Bancontact geeft de Klant de naam op zijn kredietkaart, het kaartnummer, de vervaldatum en het controlenummer aan. Sommige uitgevende bankorganisaties kunnen om een ​​extra handtekening van het digipass-type vragen. De rekening van de klant zal worden gedebiteerd na validatie van de bestelling en de betaling zal effectief zijn vanaf het moment dat de bank van de klant zijn akkoord aan de bank van ORTHOVITALE heeft bevestigd. Als de bank van de klant weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Het bedrijf SHOPIFY PAYMENT biedt bescherming tegen zowel frauduleus gebruik van het betaalmiddel dat voor de transactie is gebruikt, in het bijzonder na een hack, als tegen mogelijke geschillen over de betaling van de prijs van een bestelling.

De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas effectief wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum en het bedrijf SHOPIFY PAYMENT hun akkoord hebben gegeven met de uitvoering van de transactie. In geval van weigering door het beveiligde betalingscentrum of door het bedrijf SHOPIFY PAYMENT, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

Voor betalingen per creditcard is de informatie met betrekking tot de bestelling onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor SHOPIFY PAYMENT verantwoordelijk is.

Voor betalingen via bancontact is de informatie met betrekking tot de bestelling onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor MOLLIE verantwoordelijk is.

Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is de bestrijding van creditcardfraude. SHOPIFY PAYMENT en MOLLIE zijn de enige ontvangers van de bankgegevens met betrekking tot de bestelling. Als gegevens in verband met de bestelling niet worden verzonden, kan de transactie niet worden uitgevoerd en geanalyseerd. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart of bancontact, onregelmatige aangifte of anomalie, kunnen de contactgegevens met betrekking tot de bestelling die verband houdt met deze onbetaalde schuld worden opgenomen in een incidentenbestand van betaling.

 

Artikel 8 - Leveringen

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de instantie die verantwoordelijk is voor de transactie of ontvangst van de overschrijving, verbindt Orthovitale.com zich ertoe de klant de bestelde producten naar het vermelde leveringsadres te sturen binnen een termijn die doorgaans tussen 1 en 2 werkdagen ligt voor België, en verder, afhankelijk van de bestemming, of om hem te geven als hij ze wenst op te halen. Alle details met betrekking tot levertijden zijn beschikbaar op de Website onder het kopje "levering" onderaan de pagina.

Door een Bestelling te plaatsen, stemt de Klant ermee in om, bij ontvangst van de goederen, alle belastingen, invoerrechten, en andere huidige en toekomstige kosten met betrekking tot de levering van de bestelde producten te betalen. De hoofdelijke aansprakelijkheid van Orthovitale.com kan hiervoor in geen enkel geval worden aangesproken.

De levering wordt uitgevoerd door de bedrijven Bpost, DPD, DHL Express, Blue Line die de leveringen via partners kunnen verzekeren. Informatie met betrekking tot leveringstarieven en deadlines is beschikbaar op de Website.

Bij ontvangst van de bestelde producten moet de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden van het product via de gebruiksaanwijzing/bijsluiter die wordt bijgeleverd. In het geval dat een of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of ontvanger dit onmiddellijk, op het moment van levering, melden bij de koerier.

Als een pakket ondanks de doorgang van de vervoerder en het niet ontvangen van het pakket op de door deze vervoerders aangegeven manier niet is ontvangen, wordt het teruggestuurd naar Orthovitale.com en wordt de ontvanger per e-mail op de hoogte gebracht. Een extra levering kan door de koper worden aangevraagd en hij zal de kosten voor zijn rekening nemen (zelfs als de eerste verzending kosteloos was gedaan).

 

Artikel 9 - TEVREDEN EN TERUGBETAALDE GARANTIE

Als een van de producten die op de website zijn gekocht niet geschikt is voor de klant, heeft deze het recht om zijn herroepingsrecht binnen dertig (30) dagen uit te oefenen zonder specifieke redenen voor die herroeping op te geven. Deze termijn verstrijkt na een periode van dertig (30) dagen vanaf de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde (zoals een samenwonende, enz.), De goederen fysiek in bezit krijgt. De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door een verklaring die - ondubbelzinnig - de beslissing om het contract te herroepen vóór het verstrijken van deze periode bevat, schriftelijk terug te sturen naar het volgende adres: contact@orthovitale.com

In geval van intrekking van het contract door de Klant, zullen wij alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zouden voortvloeien uit het feit dat hij / zij heeft gekozen voor een leveringsmethode die duurder is dan de standaard leveringsmethode zoals aangeboden door de Website), zonder onnodig uitstel en in elk geval ten laatste veertien (14) dagen vanaf de dag dat Orthovitale.com op de hoogte is gebracht van de beslissing van intrekking van de betreffende Bestelling. Orthovitale.com zal de terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt in het kader van de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen om een ​​ander middel te gebruiken; in elk geval brengt deze terugbetaling geen kosten met zich mee voor de Klant, met uitzondering van de eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat hij/zij een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de standaard leveringsmethode voorgesteld door de website.

Orthovitale.com kan de terugbetaling uitstellen tot het moment van ontvangst van het geretourneerde Product.

De Klant moet de ongeopende producten, in de originele verpakking, intact en vergezeld van alle eventuele accessoires terugzenden of teruggeven, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de klant zijn besluit heeft meegedeeld om van dit contract af te zien. Deze periode wordt als gerespecteerd beschouwd indien de Klant het goed retourneert vóór het verstrijken van de veertien (14) dagen. De Klant draagt ​​de directe en indirecte kosten van het terugzenden van het product.

De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor goederen die niet kunnen worden teruggestuurd vanwege het feit dat ze verzegeld zijn, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, en die door de klant na levering zijn ontzegeld.

 

Artikel 10 - responsabilité

Orthovitale.com kan op geen enkele manier en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de op de markt gebrachte producten.

De verantwoordelijkheid van Orthovitale.com kan ook niet worden aangesproken voor mogelijke wijzigingen van de producten door fabrikanten.

De verantwoordelijkheid van Orthovitale.com is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen bij de presentatie van de producten, hadden kunnen blijven bestaan. In het bijzonder worden de foto's op de site ter informatie verstrekt. In geen geval kan een wijziging van de container of de inhoud van een Product worden ingeroepen in geval van een discrepantie met de foto die beschikbaar is op de Site. De labels die in de productbladen worden gepubliceerd, zijn alleen ter informatie. De Klant verbindt zich ertoe het door de fabrikant op of in de verpakking van het Product aangebrachte etiket aandachtig te lezen. Op dit etiket staat de informatie (en met name de doseringen en contra-indicaties) waaraan de gebruiker zich moet houden.

In het geval dat deze site links naar andere internetsites bevat. Orthovitale.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link hebben naar de Orthovitale.com site.

 

Artikel 11 - Wettelijke garantie

Alle Producten die bij Orthovitale.com worden gekocht, genieten de wettelijke garantie van artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het Product, op voorwaarde dat de Klant niet weet of niet wordt verondersteld het gebrek te kennen op het moment van het sluiten van het contract, en dit, voor zover dit gebrek aan overeenstemming zich voordoet binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering. De Klant moet Orthovitale.com uiterlijk binnen twee (2) maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd schriftelijk op de hoogte stellen van zijn voornemen om een ​​beroep te doen op de wettelijke garantie. De kosten voor het terugzenden van het niet-conforme Product zijn voor rekening van Orthovitale.com, op voorwaarde dat dit gebeurt via de postdiensten vanuit België. Niettemin draagt ​​de Klant alle risico's met betrekking tot het verlies van het Product gedurende de duur van de retourzending. Retourkosten kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een aankoopvoucher, te gebruiken bij een volgende Bestelling, of worden opgenomen in de eventuele terugbetaling.

De garantie is niet van toepassing op normale slijtage van bepaalde artikelen; noch op gebreken en schade veroorzaakt door toedoen van de Klant.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen die op deze Site voorkomen, zijn beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de principes van intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de site Orthovitale.com mag niet worden gekopieerd. Het mag niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of in welke vorm dan ook worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orthovitale.com. Deze Website kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die worden beschermd door auteursrechten van derden. Orthovitale.com geeft op geen enkele manier en in geen geval toestemming om hun intellectuele eigendom, noch dat van derden, te gebruiken.

 

Artikel 13 - Deelbaarheid

Indien deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, als onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan zullen ze, voor zover ze onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, als scheidbaar van deze Voorwaarden worden behandeld en verwijderd. De overige Voorwaarden blijven ongewijzigd, volledig van kracht, met volle werking, bindend en afdwingbaar.

 

Artikel 14 - Gebeurtenissen buiten onze controle - Overmacht

Orthovitale.com is niet verantwoordelijk voor enige overtreding van deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle. 
Orthovitale.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het contract tussen de Klant en Orthovitale.com na een geval van overmacht. Force Majeure betekent alle gebeurtenissen buiten de controle van Orthovitale.com die onvoorspelbaar en onweerstaanbaar zijn, van welke aard dan ook, zoals natuurrampen, slecht weer, branden, tekorten aan grondstoffen, stakingen, sabotage, handelingen of voorschriften afkomstig van administratieve of gerechtelijke autoriteiten die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of aanzienlijk moeilijker maken.

 

Artikel 15 - Geschillen en toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Klant.


 Artikel 1 - Préambule

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (of "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website Orthovitale.com (de "Website"), met uitsluiting van alle andere voorwaarden ( tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en wederzijds overeengekomen door de partijen).

De Website is eigendom van en wordt beheerd door ORTHOVITALE SRL met maatschappelijke zetel te Rue du Try Bara 1 - 1380 Lasne (België) en geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0754952780, en met het btw-nummer BE0754952780 (hierna "Wij" , "Onze", "Orthovitale").

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door online een bestelling te plaatsen, erkent de klant deze voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de website te hebben gelezen en verklaart hij uitdrukkelijk dat hij deze heeft aanvaard en wettelijk gebonden is aan deze voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de website. Bovendien stemt de Klant door het plaatsen van een Bestelling in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door ORTHOVITALE in overeenstemming met ons Privacybeleid. (Zie op de site.)

Deze website is geen medische site. De verstrekte informatie kan in geen geval het advies van een deskundige in de gezondheidszorg, bekend met dit onderwerp, vervangen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de producten die op deze website worden verkocht. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een ongepaste inname van het voedingssupplement.

Alle informatie op de Website is louter informatief.

 

Artikel 2 - Definities

De termen die in deze algemene voorwaarden of op de Orthovitale.com-website worden gebruikt, moeten als volgt worden begrepen:

Orthovitale.com: de website waarop de producten worden gepresenteerd en verkocht aan klanten. Alle domeinen (.be, .lu, .fr, .nl, ...) en gerelateerde URL's staan ​​vermeld onder de algemene naam Orthovitale.com.

Klant: elke handelsbekwame natuurlijke of rechtspersoon die een ​​bestelling voor (een) product (en) plaatst via de site Orthovitale.com.

Bestelling: verzoek tot afsluiting van een verkoopsovereenkomst, door de klant, tussen Orthovitale.com en de klant, met betrekking tot de producten gepresenteerd op de Website.

Productfiche: verwijst naar de informatie (tekst, foto's, grafieken, classificatiesysteem per sectie, video's, ...) met betrekking tot een product dat op de Website te koop wordt aangeboden. 


Producten: alle goederen die te koop worden aangeboden door de Vector van de Website.

Transactie: alle handelingen, beveiligde verwerkingen, autorisaties en overeenkomsten met betrekking tot de betaling van bestelde producten, met een bankkaart of elk ander virtueel betaalmiddel dat op de Website wordt aangeboden.

 

Artikel 3 - Wijzigingen van de voorwaarden

ORTHOVITALE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van de website, informatie of deze voorwaarden te wijzigen. Controleer de website regelmatig om op de hoogte te zijn van wijzigingen in deze voorwaarden. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn die welke op de Website staan ​​wanneer de Klant een Bestelling plaatst. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden zoals gewijzigd.

 

Artikel 4 - Onderwerp en klantregistratie

Orthovitale.com biedt voedingssupplementen online te koop aan.

De klant maakt verbinding met de Website en, door zijn winkelwagentje te vullen, plaatst hij een bestelling voor de producten die hij er heeft gekozen. Gekochte producten worden online betaald via één van de betaalmogelijkheden die op de Website worden aangeboden. Orthovitale.com bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail en de producten worden binnen een vastgelegde tijd aan de klant geleverd.

De Klant van de Website kan zich registreren door het online registratieformulier in te vullen. De registratie is persoonlijk. De Klant kan op elk moment zijn persoonlijke pagina wijzigen en zich terugtrekken uit de Website. De Klant moet dus zijn eigen persoonlijke pagina up-to-date houden.

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn paswoord. Deze informatie mag niet worden meegedeeld, of op een andere manier doorgegeven, aan derden.

 

Artikel 5 - Producten

Uitsluitend producten waarvoor een "productfiche" is gepubliceerd op de site Orthovitale.com kunnen worden verkocht.

 

Artikel 6 - Orde

Alle informatie die de Klant verstrekt tijdens het ingeven van de gegevens inherent aan zijn bestelling, is bindend. Orthovitale.com kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de Klant bij het ingeven van de gegevens van de ontvanger van de bestelling (met name leveringsadres en facturatieadres), noch voor vertragingen bij de levering, of de onmogelijkheid hiertoe, die deze fouten kunnen veroorzaken.

Automatische registratiesystemen vormen een bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

Na ontvangst van het bestelverzoek bevestigt Orthovitale.com de klant de acceptatie van zijn bestelling door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat laatstgenoemde heeft gecommuniceerd door zijn bestelling te registreren. De verkoop zal alleen worden afgesloten vanaf het versturen van de orderbevestiging.

In het algemeen en zonder noodzakelijke rechtvaardiging behoudt Orthovitale.com zich het recht voor om een ​​bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in het geval van een betalingsprobleem voor de betreffende bestelling of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Vrijwel alle producten zijn op voorraad. Indien het bestelde product niet (meer) direct leverbaar is, informeert Orthovitale.com de klant per e-mail over de levertijd. Indien de opgegeven termijn de klant niet bevredigt, kan hij ervoor kiezen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

Uitsluitend handelingsbekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

 

Artikel 7 - Prijs en betaling

De prijzen zijn aangeduid in Euro. De prijs vermeld op de productfiches is exclusief de transportkosten.

De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen alsook de BTW voor Europese landen. Deze prijs omvat de kostprijs van de producten, de kosten van administratie, verpakking en bewaring, en de transportkosten.

Orthovitale.com behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de orderinvoer.

De prijs van de producten is contant betaalbaar via één van de betaalmethoden die op de site worden aangeboden op de dag van het plaatsen van de bestelling.

De site biedt de volgende betalingsmethoden:

  • bankoverschrijving op aanvraag,
  • creditcard (VISA, MasterCard en American Express),
  • bancontact.

Bij het plaatsen van de bestelling kiest de klant een van de aangeboden betalingsmethoden.

Bij betaling per overschrijving wordt de bestelling in aanmerking genomen vanaf het moment dat het bedrag is overgeschreven op Orthovitale.com.

De overschrijving wordt gedaan op de bankrekening die op de Site wordt vermeld wanneer de bestelling is voltooid en vermeldt het bestelnummer als referentie.

Bij betaling met kredietkaart of Bancontact geeft de Klant de naam op zijn kredietkaart, het kaartnummer, de vervaldatum en het controlenummer aan. Sommige uitgevende bankorganisaties kunnen om een ​​extra handtekening van het digipass-type vragen. De rekening van de klant zal worden gedebiteerd na validatie van de bestelling en de betaling zal effectief zijn vanaf het moment dat de bank van de klant zijn akkoord aan de bank van ORTHOVITALE heeft bevestigd. Als de bank van de klant weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Het bedrijf SHOPIFY PAYMENT biedt bescherming tegen zowel frauduleus gebruik van het betaalmiddel dat voor de transactie is gebruikt, in het bijzonder na een hack, als tegen mogelijke geschillen over de betaling van de prijs van een bestelling.

De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas effectief wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum en het bedrijf SHOPIFY PAYMENT hun akkoord hebben gegeven met de uitvoering van de transactie. In geval van weigering door het beveiligde betalingscentrum of door het bedrijf SHOPIFY PAYMENT, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

Voor betalingen per creditcard is de informatie met betrekking tot de bestelling onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor SHOPIFY PAYMENT verantwoordelijk is.

Voor betalingen via bancontact is de informatie met betrekking tot de bestelling onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor MOLLIE verantwoordelijk is.

Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is de bestrijding van creditcardfraude. SHOPIFY PAYMENT en MOLLIE zijn de enige ontvangers van de bankgegevens met betrekking tot de bestelling. Als gegevens in verband met de bestelling niet worden verzonden, kan de transactie niet worden uitgevoerd en geanalyseerd. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart of bancontact, onregelmatige aangifte of anomalie, kunnen de contactgegevens met betrekking tot de bestelling die verband houdt met deze onbetaalde schuld worden opgenomen in een incidentenbestand van betaling.

 

Artikel 8 - Leveringen

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de instantie die verantwoordelijk is voor de transactie of ontvangst van de overschrijving, verbindt Orthovitale.com zich ertoe de klant de bestelde producten naar het vermelde leveringsadres te sturen binnen een termijn die doorgaans tussen 1 en 2 werkdagen ligt voor België, en verder, afhankelijk van de bestemming, of om hem te geven als hij ze wenst op te halen. Alle details met betrekking tot levertijden zijn beschikbaar op de Website onder het kopje "levering" onderaan de pagina.

Door een Bestelling te plaatsen, stemt de Klant ermee in om, bij ontvangst van de goederen, alle belastingen, invoerrechten, en andere huidige en toekomstige kosten met betrekking tot de levering van de bestelde producten te betalen. De hoofdelijke aansprakelijkheid van Orthovitale.com kan hiervoor in geen enkel geval worden aangesproken.

De levering wordt uitgevoerd door de bedrijven Bpost, DPD, DHL Express, Blue Line die de leveringen via partners kunnen verzekeren. Informatie met betrekking tot leveringstarieven en deadlines is beschikbaar op de Website.

Bij ontvangst van de bestelde producten moet de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden van het product via de gebruiksaanwijzing/bijsluiter die wordt bijgeleverd. In het geval dat een of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of ontvanger dit onmiddellijk, op het moment van levering, melden bij de koerier.

Als een pakket ondanks de doorgang van de vervoerder en het niet ontvangen van het pakket op de door deze vervoerders aangegeven manier niet is ontvangen, wordt het teruggestuurd naar Orthovitale.com en wordt de ontvanger per e-mail op de hoogte gebracht. Een extra levering kan door de koper worden aangevraagd en hij zal de kosten voor zijn rekening nemen (zelfs als de eerste verzending kosteloos was gedaan).

 

Artikel 9 - TEVREDEN EN TERUGBETAALDE GARANTIE

Als een van de producten die op de website zijn gekocht niet geschikt is voor de klant, heeft deze het recht om zijn herroepingsrecht binnen dertig (30) dagen uit te oefenen zonder specifieke redenen voor die herroeping op te geven. Deze termijn verstrijkt na een periode van dertig (30) dagen vanaf de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde (zoals een samenwonende, enz.), De goederen fysiek in bezit krijgt. De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door een verklaring die - ondubbelzinnig - de beslissing om het contract te herroepen vóór het verstrijken van deze periode bevat, schriftelijk terug te sturen naar het volgende adres: contact@orthovitale.com

In geval van intrekking van het contract door de Klant, zullen wij alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zouden voortvloeien uit het feit dat hij / zij heeft gekozen voor een leveringsmethode die duurder is dan de standaard leveringsmethode zoals aangeboden door de Website), zonder onnodig uitstel en in elk geval ten laatste veertien (14) dagen vanaf de dag dat Orthovitale.com op de hoogte is gebracht van de beslissing van intrekking van de betreffende Bestelling. Orthovitale.com zal de terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt in het kader van de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen om een ​​ander middel te gebruiken; in elk geval brengt deze terugbetaling geen kosten met zich mee voor de Klant, met uitzondering van de eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat hij/zij een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de standaard leveringsmethode voorgesteld door de website.

Orthovitale.com kan de terugbetaling uitstellen tot het moment van ontvangst van het geretourneerde Product.

De Klant moet de ongeopende producten, in de originele verpakking, intact en vergezeld van alle eventuele accessoires terugzenden of teruggeven, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de klant zijn besluit heeft meegedeeld om van dit contract af te zien. Deze periode wordt als gerespecteerd beschouwd indien de Klant het goed retourneert vóór het verstrijken van de veertien (14) dagen. De Klant draagt ​​de directe en indirecte kosten van het terugzenden van het product.

De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor goederen die niet kunnen worden teruggestuurd vanwege het feit dat ze verzegeld zijn, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, en die door de klant na levering zijn ontzegeld.

 

Artikel 10 - responsabilité

Orthovitale.com kan op geen enkele manier en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de op de markt gebrachte producten.

De verantwoordelijkheid van Orthovitale.com kan ook niet worden aangesproken voor mogelijke wijzigingen van de producten door fabrikanten.

De verantwoordelijkheid van Orthovitale.com is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen bij de presentatie van de producten, hadden kunnen blijven bestaan. In het bijzonder worden de foto's op de site ter informatie verstrekt. In geen geval kan een wijziging van de container of de inhoud van een Product worden ingeroepen in geval van een discrepantie met de foto die beschikbaar is op de Site. De labels die in de productbladen worden gepubliceerd, zijn alleen ter informatie. De Klant verbindt zich ertoe het door de fabrikant op of in de verpakking van het Product aangebrachte etiket aandachtig te lezen. Op dit etiket staat de informatie (en met name de doseringen en contra-indicaties) waaraan de gebruiker zich moet houden.

In het geval dat deze site links naar andere internetsites bevat. Orthovitale.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link hebben naar de Orthovitale.com site.

 

Artikel 11 - Wettelijke garantie

Alle Producten die bij Orthovitale.com worden gekocht, genieten de wettelijke garantie van artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het Product, op voorwaarde dat de Klant niet weet of niet wordt verondersteld het gebrek te kennen op het moment van het sluiten van het contract, en dit, voor zover dit gebrek aan overeenstemming zich voordoet binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering. De Klant moet Orthovitale.com uiterlijk binnen twee (2) maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd schriftelijk op de hoogte stellen van zijn voornemen om een ​​beroep te doen op de wettelijke garantie. De kosten voor het terugzenden van het niet-conforme Product zijn voor rekening van Orthovitale.com, op voorwaarde dat dit gebeurt via de postdiensten vanuit België. Niettemin draagt ​​de Klant alle risico's met betrekking tot het verlies van het Product gedurende de duur van de retourzending. Retourkosten kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een aankoopvoucher, te gebruiken bij een volgende Bestelling, of worden opgenomen in de eventuele terugbetaling.

De garantie is niet van toepassing op normale slijtage van bepaalde artikelen; noch op gebreken en schade veroorzaakt door toedoen van de Klant.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen die op deze Site voorkomen, zijn beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de principes van intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de site Orthovitale.com mag niet worden gekopieerd. Het mag niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of in welke vorm dan ook worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orthovitale.com. Deze Website kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die worden beschermd door auteursrechten van derden. Orthovitale.com geeft op geen enkele manier en in geen geval toestemming om hun intellectuele eigendom, noch dat van derden, te gebruiken.

 

Artikel 13 - Deelbaarheid

Indien deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, als onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan zullen ze, voor zover ze onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, als scheidbaar van deze Voorwaarden worden behandeld en verwijderd. De overige Voorwaarden blijven ongewijzigd, volledig van kracht, met volle werking, bindend en afdwingbaar.

 

Artikel 14 - Gebeurtenissen buiten onze controle - Overmacht

Orthovitale.com is niet verantwoordelijk voor enige overtreding van deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle. 
Orthovitale.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het contract tussen de Klant en Orthovitale.com na een geval van overmacht. Force Majeure betekent alle gebeurtenissen buiten de controle van Orthovitale.com die onvoorspelbaar en onweerstaanbaar zijn, van welke aard dan ook, zoals natuurrampen, slecht weer, branden, tekorten aan grondstoffen, stakingen, sabotage, handelingen of voorschriften afkomstig van administratieve of gerechtelijke autoriteiten die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of aanzienlijk moeilijker maken.

 

Artikel 15 - Geschillen en toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Klant.